Tidsplan:
18:00Premieutdeling for onsdagsregattaene
19.00 Årsmøte
 

Årsmøte2022

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste ogforretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding

5. Behandle idrettslagets regnskap irevidert stand

6. Behandle innkommende saker:

Fra styret:

Endring av tidspunkt for fakturering av årskontingenter, se vedlegg

Informasjonssaker fra styret:

Endring av treningsavgifter, bryggeleie og andre avgifter

Status Myren

Utnevning av nytt æresmedlem

Arbeidet med strategiplanen

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av Styre og tillitspersoner 

 

Innkomne forslag må være styret i hende innen 2. mars 2022

Saksunderlagsendes ut senest en uke før årsmøte:
Regnskap
Årsrapport

 

Det tas forbehold om sted for årsmøte på grunn av eventuelle endringer i koronarestriksjoner.

Vedlegget:

Forslag til endring i BSF fakturering av medlemskontingenter

Styret foreslår at vi fra og med 2023 fakturer medlemskontingenter i januar og vedtar kontingentene på årsmøte året før. I tillegg ønsker vi fakturere medlemmer som melder seg inn etter 1.8 med halv kontingent.

Dette er begrunnet med at flere er sene til å betale kontingent og vi opplever hvert år at noen melder seg ut etter gjentatte purringer. Vi har da hatt utgifter til blant annet Seilmagasinet som vi ikke får dekket inn.