Tidsplan:
18:00 Premieutdeling for onsdagsregattaene
19.00 Årsmøte
 

Årsmøte2024

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkommende saker:

Fra styret:

Informasjonsaker fra styret:

- Endring av treningsavgifter, bryggeleie og andre avgifter

- Arbeidet med strategiplanen

- Vurdere innkjøp av J70

7. Fastsette medlemskontingent for 2025

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av Styret og tillitspersoner

Innkomne forslag må være styret i hende innen 6. mars 2024.

Saksunderlag og lenke til Teams sendes ut senest en uke før årsmøtet.